תקנון אתר ותנאי שימוש

1.     קבלת תנאים

תנאי שימוש אלה ("התנאים") מהווים הסכם מחייב משפטית בין סילון קינג בע"מ ("המפעילה") לבינך ("אתה" או "הלקוח"). על ידי כניסה לאתר האינטרנט של המפעילה ("האתר"), אתה מאשר שקראת והבנת תנאים אלה ושאתה מקבל ומסכים להיות כפוף להם ולא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה.
המפעילה מפעילה אתר אינטרנט למכירת ממזגים (קוקטיילים) ("השירותים").
המפעילה רשאית לשנות ו/או להחליף ו/או להוציא, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, איזה מהממזגים המוצגים ברשימת הממזגים באתר.
תמונות הממזגים מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, לרבות בגודל ובצורת הבקבוקים והכוסות, כפי שהם מוצגים באתר, לבין הממזגים במציאות.
רכישת משקאות אלכוהוליים מותרת על פי חוק רק למי שגילו מעל 18 שנים.
צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.

הינך מאשר שקראת את תנאי השימוש שלהלן ("התנאים"), ושהינך מסכים להיות כפוף להם. במידה ואינך מסכים לאיזה מהתנאים שלהלן, המפעילה לא תסכים להעניק לך גישה לאתר ולשירותים, ויהיה עליך לצאת מהאתר.

המפעילה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן ולשנות תנאים אלה בכל זמן, ואתה מסכים להיות כפוף לתיקונים ושינויים אלה. אתה אחראי לבדוק תנאים אלה מפעם לפעם. במקרה שהמפעילה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תחליט שעדכונים של תנאי השימוש מהווים שינוי מהותי, המפעילה עשויה להודיע לך על השינויים כאמור בהודעה שתפורסם באמצעות האתר. על אף האמור לעיל, המפעילה אינה מחוייבת להודיע למשתמש על שינויים בתנאי השימוש ולכן על המשתמשים לבקר מעת לעת בעמוד זה על מנת לעיין בתנאי השימוש העדכניים שלנו. המשך שימושך באתר לאחר שנעשה שינוי או תיקון בתנאים אלה, מהווה הסכמה מדעת להסכמתך וקבלתך של התנאים המתוקנים. כל התנאים החדשים ו/או המתוקנים ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם ויחולו על השימוש שלך באתר מאותו תאריך ואילך, להוציא שינויים מהותיים שיתכן שייכנסו לתוקף 3 ימים לאחר שהשינוי נעשה וזוהה כמהותי. אם אינך מסכים לתנאים, התרופה היחידה העומדת לך הינה הפסקת השימוש באתר.

האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

כותרות תנאי השימוש נקבעו לצרכי נוחיות בלבד ולא תשמשנה כראיה כלשהי ביחס לפרשנותם ולא יהיה בנוסחם ובתוכנם כדי לחייב את המפעילה.

 

2.     השירות – אספקת ממזגים במשלוח

 • על הרוכש לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלת המשלוח.
 • למען הסר ספק יובהר כי לא יהיה ניתן לבטל את ההזמנה לאחר פתיחת הממזג.
 • במידה וביטול או החזרת המשלוח אינו עקב פגם או אי התאמה, המפעילה זכאית לגבות מהרוכש דמי ביטול/החזרה בשיעור של 10% ממחיר ההזמנה; כל תשלום שנגבה מהמפעילה ע"י חברת האשראי בגין סליקת כרטיס האשראי של הרוכש וכן את דמי המשלוח.
 • שינוי הזמנה על ידי הרוכש יהיה כפוף להסכמת המפעילה על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי, ביטול או החזרת ההזמנה יתבצעו באמצעות הטלפון בלבד.
 • במקרה של ביטול ההזמנה על ידי המפעילה, יזוכה הרוכש בתשלום סכום ההזמנה, ובמקרה של שינוי שאושר על ידי החברה, יחויב או יזוכה הרוכש, בהתאמה, בהתאם להזמנה ששונתה

2.6   למען הסר ספק יובהר כי במקרה שאינו בשליטת החברה לרבות סגר אשר יעכב ו/או ימנע את מתן השירות ו/או את אספקתו לרבות תקלות שישפיעו על מהלך הרכישה, תהיה המפעילה ראשית להודיע על ביטול המשלוח ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפיה זולת השבת הסכום ששולם על ידו.

2.7   מחירי הממזגים אינם כוללים דמי משלוח התלויים בסכום התלוי בסוג ומקום המשלוח, תוך שיובהר כי למפעילה יש שיקול דעת בלעדי לשנות את מחירי המשלוחים ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

 • טעות כלשהי לרבות טעות סופר בתיאור משקאות ו/או מחיריהם לא תחייב את המפעילה, בין אם הטעות התגלתה לפני אישור ההזמנה או אחריה.

 

3.     גישה לאתר

המפעילה אינה מספקת ציוד לטובת גישה ו/או שימוש באתר. לכן, באחריותך לוודא שהמחשב בו אתה משתמש, לרבות ללא הגבלה, מחשב נייח, מחשב נייד, טלפון נייד או כל מכשיר אלקטרוני אחר, עומד בכל המפרטים הטכניים הדרושים לגישה ושימוש באתר. הינך אחראי לכל התשלומים, הוצאות, אגרות וכדומה, הנגבים על ידי צדדים שלישיים הקשורים לגישה ולשימוש שלך באתר (לדוגמה, חיובים על ידי ספקי שירותי אינטרנט או חיובים בגין זמן אוויר). אין ביכולתה של  המפעילה לערוב לכך שהאתר יפעל תמיד ללא הפרעות, עיכובים או שגיאות. קיימים מספר גורמים שעלולים להשפיע על איכות התקשורת והשימוש שלך באתר ולהוביל לאי יכולת מצדך ליצור תקשורת, לרבות, ללא הגבלה, הרשת המקומית שלך, חומת האש, ספק שירותי האינטרנט שלך, האינטרנט הציבורי וספק הכוח שלך. 

המפעילה אינה נוטלת כל אחריות בגין כל הפרעה, שיבוש או עיכוב הנגרמים בשל כל בעיה או אי התאמה באיזה מהגורמים הללו או בגורמים אחרים שעליהם אין למפעילה שליטה עליהם.

 

4.     זכות להשתמש באתר

בכפוף להסכמתך לתנאים אלה ולכך שתפעל לפיהם, המפעילה מעניקה לך זכות אישית, מוגבלת, לא בלעדית ושאינה ניתנת להעברה לגישה ושימוש באתר. אתה מאשר בזאת כי זכותך לגישה ושימוש באתר ולשירותים מוגבלת על ידי התנאים הבאים:

4.1         בעת ביצוע ההזמנה באתר יידרש הרוכש למסור את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי ושם משפחה / שם חברה, תאריך לידה, מס' טלפון, כתובת, דוא"ל ואופן התשלום.

            למען הסר ספק יובהר כי המפעילה ו/או מי מטעמה לא יהיה אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים ו/או למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר או המבצעת אותם באופן שגוי.

4.2         התקבל אישור המפעילה לכתובת הדוא"ל של הרוכש כי ההזמנה התקבלה, טופלה, ותישלח לכתובת שהזין בטופס הזמנתו;

             ההזמנה מוגבלת לעשרה ממזגים לכל היותר.

4.3         ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי, תוך שיובהר כי במקרה שבו במקרה שחברת האשראי לא תכבד את החיוב, ביצוע ההזמנה לא יאושר. במידה וההזמנה אושרה, חרף אי כיבוד החיוב, תהיה המפעילה רשאית לבטלה והודעה תישלח לרוכש באמצעות הדואר האלקטרוני ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  כלפיה ו/או כלפי מי מטעמה.

4.4         הממזגים שהוזמנו קיימים במלאי;

4.5         הרוכש הינו תושב ישראל שגילו למעלה מ-18 שנים ואינו פסול דין ו/או חברה מאוגדת כדין.

4.6         הרוכש באתר יוכל להוסיף לסל הקניות כל פריט לאחר שהתרשם ממנו וממחירו. הרוכש יוכל להוסיף ולגרוע פרטים מסל הקניות בכל עת וכן לשנות כמויות. בסיום ההזמנה יש להיכנס לקופה לצורך סגירת הזמנה ושליחתה למפעילה.

4.7      ככל ויתברר כי הממזגים שהוזמנו אינם מצויים במלאי, המפעילה תודיע רוכש בין בדוא"ל ובין טלפונית, על פי בחירתה, במלאי, תודיע החברה על כך לרוכש. במקרה כזה, יוכל הרוכש לבחור משקאות חלופיים או לקבל את כספו בחזרה, על פי שיקול דעתו.

4.8       חיוב האשראי יהיה חד פעמי ויבוצע מיד עם אישור ההזמנה על ידי המפעילה.

 • המחירים באתר אינם כוללים מע"מ.

 

5.     פרטי חשבון ומסירת פרטים

כל המידע האישי שתספק למפעילה בעת שימושך באתר ו/או רכישת וקבלת השירותים, לרבות פרטי ההתחברות, יוחזק וייעשה בו שימוש בהתאם לתנאים אלה ומדיניות הפרטיות שלנו הזמינה ב: _____ [יש ליצור פה לינק למדיניות הפרטיות, שאותה שלחתי בקובץ נפרד].

 

6.     זמני אספקה:

6.1    זמני האספקה הינם בימים ראשון עד שישי (עד כניסת שבת, לא כולל חרבי חג חגים וימי שבתון.

 • מועדי האספקה כפופים לעיכובים שאינם תלויים במפעילה ו/או במקרים שימנעו ו/או יעכבו את ביצוע המשלוח ובכלל זה שביתה, השבתה, תקלות מחשב/ טלפון, פעולות איבה, מצב חירום, מגיפה, מזג אוויר וכיו"ב, המפעילה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפיה.
 • המשלוח יימסר לרוכש או למקבל ההזמנה בכתובת בה נקב הרוכש בהזמנה בלבד, בכפוף להצגת תעודה מזהה כדין על ידי מקבל ההזמנה ולהיותו מעל גיל 18 שנים.

 

7.     ביטול הזמנה

 • הרוכש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר האינטרנט בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, כמפורט להלן. במקרה של אי התאמה בין הוראות המפעילה בתנאי שימוש אלה לבין הוראות חוק הגנת הצרכן, יגברו הוראות חוק הגנת הצרכן.
 • צרכן רשאי לבטל את העסקה מיום עשייתה ועד 14 יום מיום קבלת המוצר, בכפוף להחזרת המשקאות כשהם סגורים ובאריזתם המקורית ולא נגרם להם כל נזק וכן בכפוף להצגת חשבונית המעידה על עצם ביצוע ההזמנה או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.
 • במקרה של ביטול שלאעקב פגם בממזג, עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לרוכש בנוגע למוצר, עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי המפעילה – תחזיר המפעילה בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר ההזמנה ששולם על ידי הרוכש, תבטל את החיוב בשל ההזמנה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ותגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר ההזמנה, או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם, וכן תשלום ששולם בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה ככל ונגבתה.
 • למען הסר ספק יובהר כי המפעילה היה רשאית להודיע לרוכש, טלפונית, על ביטול הזמנה מכל סיבה שהיא, ולרוכש לא תהיה  לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך נגדה. במקרה כאמור, המפעילה תזכה את הרוכש בתשלום סכום ההזמנה ובכך בלבד.

 

8.     מידע מסחרי באתר ובשירות

יתכן שהאתר יכלל מידע מסחרי, מודעות ופרסומות ("מידע של צדדים שלישיים"). מידע של צדדים שלישיים עשוי לקפוץ או להיות מוצג מעת לעת. המקור למידע כאמור יהיה צדדים שלישיים, וככזה, אין המפעילה ערבה לאמינות או לדיוק שלו.  

מובהר בזאת שפרסום של תוכן מסחרי על ידי המפעילה אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירות המפורסם. ככל שהפלטפורמה תכלול קישורים לשירותים שאינם מופעלים או מנוהלים על ידי המפעילה, המפעילה לא תהיה אחראית לכל חבות הנובעת מהסתמכותך בקשר לתוכן של השירותים כאמור או כל מידע שסופק על-ידם, לרבות, אולם ללא הגבלה, בנוגע לשלמותו, דייקנותו, נכונותו או העדכניות שלו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שינבע מהשימוש או ההסתמכות שלך על התכנים או השירותים אליהם נכנסת באתר, לרבות מידע של צדדים שלישיים או קישורים אחרים בשירות או באתר.

 

9.     כללי התנהגות ושימוש באתר ובשירות

הינך מסכים למלא אחר תנאים אלו במלואם וכן לציית לכל החוקים, התקנות, החיקוקים והפקודות המקומיים והבינלאומיים הרלוונטיים לשימושך באתר ובשירותים כאמור. מבלי להגביל את האמור לעיל ומתוך הכרה באופי הגלובלי של האינטרנט, אתה מסכים למלא אחר כל הכללים המקומיים והבינלאומיים בנוגע להתנהגות באינטרנט. כמו כן, הינך מסכים למלא אחר כל החוקים החלים המשפיעים על העברת תכנים או על פרטיותם של אנשים.

הינך מתחייב שלא תונה או תנסה להונות את המפעילה או משתמשים אחרים וכי לא תפעל בחוסר תום לב בשימושך באתר ובשירות. במידה והמפעילה תקבע שפעלת בחוסר תום לב ו/או תוך הפרת תנאים אלה, או כי פעולותיך אינן נהוגות לפי סטנדרטים סבירים, המפעילה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאסור עליך להשתמש באתר ובשירותים ולדרוש ממך לשפותה לשפות ולפצותה בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהם אשר ייגרמו לה ו/או למי מטעמה וזאת מיד עם דרישתה הראשונה.

בנוסף על האמור, וכדוגמה ולא כהגבלה, הינך מסכים שלא:

 • להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) קבצים המכילים וירוסים, סוסים טרויאנים, תולעים (worms), קבצים או נתונים פגומים או כל תוכנה או תוכנית דומה אחרת שעלולה לפגוע בתפעול האתר או המחשבים או המכשירים הניידים של משתמשים אחרים באתר;
 • להפר זכויות חוזיות, אישיות, של קניין רוחני או אחרות של כל צד, לרבות על ידי שימוש, העלאה, העברה, הפצה או פרסום באופן אחר של כל מידע או חומר שהפך זמין באמצעות האתר או השירותים בכל דרך המפרה זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים או כל זכות אחרת של כל צד (לרבות זכויות של פרטיות או פרסום);
 • ליצור זהות שקרית, מספר זהויות, חשבונות משתמש רבים, ליצור חשבון מטעם מישהו מלבד עצמך, להשתמש בבוטים או בתוכניות תכנות אוטומטי אחרות על מנת להונות או שמפרים באופן אחר תנאים אלה ו/או תנאי שירות של צדדים שלישיים;
 • לנסות להשיג סיסמאות או מידע אישי אחר מחברים אחרים, לרבות מידע המאפשר זיהוי אישי (בין אם בצורת טקסט, תמונה או וידאו), מסמכי זיהוי או מידע פיננסי;
 • להכין ו/או להציג מצגים בנוגע ו/או בקשר עם המפעילה אותם המפעילה לא אישרה מראש ובכתב. עליך לקבל אישור בכתב ומראש מהמפעילה לגבי תוכן של כל מודעת שיווק וביחס לכל שימוש בשם המסחרי ו/או בסימני המסחר ו/או במדגמים של המפעילה בקשר לאתר ולשירות;
 • לשכור, להחכיר, למכור, לסחור, לתת במתנה, להעניק בירושה או להעביר באופן אחר את חשבונך לכל אחד ללא הסכמה בכתב ומראש של המפעילה;
 • להיכנס או להשתמש בחשבון שהושכר, הוחכר, נמכר, נסחר, ניתן במתנה, הוענק בירושה או הועבר באופן אחר מיוצר החשבון ללא הסכמה בכתב ומראש של המפעילה;
 • לעסוק בכל פעולת הונאה ביחס לשיטות תשלום;
 • להפר כל חוק או תקנה רלוונטיים או לעודד או לקדם כל פעילות בלתי חוקית לרבות וללא הגבלה הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימני מסחר, הכפשה, חדירה לפרטיות, גניבת זהות, פריצה למחשבים, פריצה או הפצת תוכנות מזויפות, או תרמיות או פריצה לשירות ולאתר;

 

10.   בעלות בקניין רוחני

המפעילה שומרת לעצמה את כל הזכויות באתר ובשירותים. כל חומרי האתר מוגנים על פי החוקים הרלוונטיים של זכויות יוצרים, חוזי המוצר, פטנטים וסמני מסחר, אמנות בינלאומיות וחוקים אחרים המגנים על קניין רוחני ועל זכויות קנייניות קשורות. נאסר עליך בעצמך וכן נאסר עליך לגרום לכל צד אחר להתאים, להנדס לאחור, לפרק, לפתח לאחור, להעתיק, להעביר, ליצור עבודות נגזרות, להשכיר, להעניק רישיון משנה, לחלק, לשכפל, למסגר, לפרסם מחדש, לאסוף, להוריד, להציג, להעביר, להעלות, להחכיר או למכור בכל צורה או בכל אמצעי, באופן מלא או חלקי, להשתמש לכל מטרה מלבד לצורך שימוש אישי בשירותים או באתר על פי תנאים אלה או להשתמש באופן אחר באיזה מחומרי האתר ללא הסכמה מפורשת, מראש ובכתב של המפעילה. כל יתר השימושים בחומרי זכויות יוצרים או סימני מסחר, לרבות כל שימוש נגזר, דורשים הסכמה מפורשת, מראש ובכתב של המפעילה. כל שכפול או הפצה מחדש של חומרים שלא בהתאם לתנאים אלה אסורים בהחלט ויהיו כפופים, בין היתר, לעונשים אזרחיים ופליליים ולאיסור שימוש באתר ובשירותים.

אינך נדרש לספק למפעילה כל משוב או הצעה בנוגע לאתר או לשירותים. עם זאת, אם תספק למפעילה הערות או הצעות לשינוי, תיקון, שיפור או השבחת השירותים כי אז, בכפוף לתנאים ולהתניות של תנאים אלה, אתה מעניק בזאת להרשות רישיון לא בלעדי, כלל עולמי, בלתי חוזר וללא תמלוגים, לרבות זכות להעניק רישיון משנה, להשתמש ולמסור את ההערות וההצעות כאמור בכל אופן אותו המפעילה תבחר ולהציג, לבצע, להעתיק, לבצע העתקה, ליצור, להשתמש, למכור, להציע למכירה ולמסור באופן אחר את השירותים של  המפעילה בכל דרך ובאמצעות כל מדיום שמהפעילה תבחר, אולם ללא התייחסות למקור של ההערות או ההצעות כאמור.

 

11.   הגבלת אחריות

הינך מסכים שהשימוש שלך באתר ובשירותים יהיה על אחריותך ועל סיכונך בלבד. השירותים מסופקים על בסיס "כפי שהם" (AS IS) ו-"כפי שהם זמינים" (AS AVAILABLE). אתה אחראי באופן בלעדי לכל פעולה ומחדל שיתבצעו או ייעשו תוך הסתמכות על המידע באתר והשירותים. ככל המותר על פי החוק, המפעילה לא נושאת בשום אחריות, מפורשת או מכללא, בקשר לאתר, לשירותים והשימוש שלך בהם, לרבות לצריכתם.

יודגש כי תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר זה נפלו טעויות הגהה, טעויות ניסוח, טעויות סופר וכיוצא בזה, וכן, טעויות שנגרמו עקב חדירה של גורמים לא מורשים. המפעילה לא תהיה אחראית לנזק שנגרם עקב טעויות מכל סוג כאמור.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה, לא תהיה בשום מקרה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין כל נזקים מיוחדים, ישירים, עקיפים, מקריים, עונשיים או תוצאתיים, הנובעים מהשימוש שלך באתר או בשירותים שניתנו לך מכוחו, לרבות כתוצאה מרכישה שתיגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות ו/או זדון של הרוכש ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת אפוטרופוס ובין שעל בסיס אחריות, חוזה, נזיקין או כל תיאוריה משפטית אחרת ובין שהמפעילה קיבלה הודעה על האפשרות של נזקים אלה ובין שלא.

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה המפעילה בסכום נזק העולה על התמורה ששולמה בפועל על ידי הרוכש.

 

12.   דיוורים על שירותים ומידע נוסף

כתובת המייל ומספר הטלפון שתמסור למפעילה, ישמשו בין היתר כדי להציע לך שירותים שונים מעת לעת ו/או הצעות שיווקיות שונות ו/או "דבר פרסומת" בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982 ("חוק התקשורת"), בכל אמצעי התקשורת המפורטים בחוק התקשורת, לרבות דואר אלקטרוני והודעת מסר קצר, אלא אם תודיע למפעילה על אי רצונך לקבל הודעות מסוג זה.

בנוסף, המפעילה רשאית לשלוח לך הודעות על שינויים בתנאים אלה או בנוגע לעניינים אחרים, לרבות הודעות הקשורות לשימוש בשירותים ובאתר והודעות תפעוליות אחרות. אתה מסכים שכל ההסכמים, ההודעות, הגילויים וכל תקשורת אחרת שהמפעילה שולחת כאמור לעיל עומדים בכל דרישה חוקית שהתכתובת כאמור תהיה בכתב. כל ההודעות הנשלחות אליך יהוו משלוח והודעה מספיקים ותקפים אליך, בין שנכנסת או קראת את ההודעה ובין שלא, וייחשבו כאילו נשלחו אליך, בין שהתקבלו על ידך בפועל ובין שלא.

 

13.   כללי

על ידי שימוש בשירותים או ביקור באתר, הינך מסכים כי כל חוקי מדינת ישראל, ללא קשר לכללי ברירת הדין וללא קשר למיקומך, ישלטו בתנאים אלה ובכל סכסוך מכל סוג שיעלה בינך לבין המפעילה. כל תביעה או סכסוך בינך לבין המפעילה שינבע במלואו או בחלקו משימושך באתר או בשירותים, יוכרע באופן בלעדי על ידי בית משפט מוסמך הממוקם בתל אביב, ישראל, כשלבתי משפט אחרים לא תהיה סמכות, ואתה מסכים בזאת ומוותר על כל טענה בדבר חוסר סמכות מקומית ופורום לא נאות ביחס למקום וסמכות השיפוט של בתי המשפט של תל אביב, ישראל. על אף כל חוק או חקיקה סותרים, אתה מסכים כי כל תביעה או עילת תביעה הנובעות או קשורות לשירותים תוגש על ידך תוך שנה אחת (1) לאחר התרחשות עילת התביעה, שאם לא כן תבוטל עילת התביעה לצמיתות.

אי אכיפה על ידי  המפעילה של כל הוראה בתנאים אלה לא תהווה ויתור כל אכיפה נוספת של הוראה זו או של כל הוראה אחרת. אם, מכל סיבה, בית משפט מוסמך יקבע שהוראה כלשהי בתנאים אלה בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תיאכף במידה האפשרית המותרת ושאר ההוראות בתנאים אלה יישארו במלוא התוקף. תנאים אלה מהווים את מלוא ההבנה הבלעדית בין המפעילה לבינך בנוגע לתוכנם והם מחליפים את כל הצעות המחיר, ההסכמים, התכתובות או ההבנות, הקודמים או הנוכחיים, בין בכתב או בעל פה, הקשורים לתוכנם. 

 

14.   יצירת קשר

במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאי שימוש אלו או בנוגע לכל נושא אחר בעניין האתר והשירות, אנא צור עמנו קשר בכתובת silonbar@gmail.com

עדכון אחרון: ינואר, 2023.

המכירה באתר לגיל 18 ומעלה